بازار برنامه نویسی اندروید گوشی

وضعیت بازار برنامه نویسی اندروید گوشی نسبت به زبان های مختلف برنامه نویسی چگونه است؟ آیا استفاده از این زبان برنامه نویسی متداول و مرسوم است؟
کاربرد و استفاده روز افزون از گوشی های اندروید از کسی پوشیده نیست و همه خوب می دانند که کاربرد آن ها با سرعت فزاینده ای در حال رشد و افزایش است از این رو برنامه نویسی اندروید گوشی که مربوط به نوشتن اپلیکیشن های گوشی های تحت اندروید است نیز از وضعیت بازار بسیار خوبی در بین زبان های برنامه نویسی برخوردار است و استفاده از آن نیز در حال افزایش است.